Podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym zachęcamy miłośników dwóch kółek do wybrania się na szlaki po "Dolinie Baryczy". Dla zmotoryzowanych posiadamy parking (niestrzeżony). 

 

Cena - 40zł/dzień  

 

rowery 33

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW AGROTURYSTKA „NAD ZALEWEM”

 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności
osób korzystających z wypożyczenia rowerów. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje
się on Umową między Wypożyczającym, a Agroturystyką „Nad Zalewem” w Sowach.
Rowery są własnością Agroturystyki „Nad Zalewem” w Sowach.
2. Rowery wyposażone są w: oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki oraz są
specjalnie oznakowane.
3. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
a. w przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest
przedstawienie karty rowerowej.
b. osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby
pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną
odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
c. osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub
zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Agroturystyka „Nad Zalewem” wraz z wyposażeniem,
sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu.
c. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim.
d. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru
właścicielowi Agroturystyki i odstawienia roweru do Agroturystyki w przypadku stwierdzenia
podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
e. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany
części w wypożyczonym rowerze.
f. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z
winy wypożyczającego.
g. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru
wypożyczonego.
5. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za
które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający
jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz
jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru
wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z
Kodeksu Ruchu Drogowego.
7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z
wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu
drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
Agroturystyki „Nad Zalewem” w Sowach z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
9. W przypadku nie zwrócenia roweru do godziny 20:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego
będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego
przez Wypożyczającego.
10. Jeżeli pracownik Agroturystki „Nad Zalewem” uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić
należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Agroturystki „Nad Zalewem” oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.